Udlevering af erstatningsapparat

Afgørelse truffet af: Ankestyrelsen

Afgørelsesdato: 24-03-2010 

Uds. Dato: 30-04-2010 

Nummer: 101-10

J.nr. 3500409-09

Status:   Gældende

Principafgørelse om: hjælpemiddel – høreapparat – offentlig leverandør – tab af høreapparat

Lov:

Lov om social service – lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 – § 112

Bekendtgørelse:

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 987 af 6. august 2007 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven.

Resumé:

Ansøger var berettiget til et nyt høreapparat som erstatning for det høreapparat, han havde tabt. Der var tale om et høreapparat udlånt af en offentlig audiologisk afdeling, og ansøger havde ikke handlet uansvarligt i sin omgang med høreapparatet.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at der ikke er indført en særregel for, hvornår høreapparater udlånt fra offentlig leverandør kan udskiftes.

Afgørelse:

Afgørelse i din sag om ansøgning af et nyt høreapparat

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse for at afklare, om der kan bevilges et nyt høreapparat som erstatning for et høreapparat, som er tabt, når der er tale om et høreapparat bevilget som hjælpemiddel leveret af offentlig, audiologisk afdeling.

Resultatet er

• Du har ret til et nyt høreapparat som erstatning for det, du har tabt.

Det betyder, at Kommunen skal betale for et nyt høreapparat til dig.

Vi ændrer således afgørelsen fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen X.

Din kommune vil kontakte dig.

På de næste sider kan du læse om begrundelse med videre.

Begrundelsen for afgørelsen

Begrundelsen for afgørelsen er, at du har behov for et nyt høreapparat og at du ikke har handlet uansvarligt i din omgang med høreapparatet.

Du har oplyst, at du har tabt dit høreapparat, da du ikke oplevede, at det sad stabilt fast i ørene, men meget nemt faldt ud uden at man mærkede det. Du kontaktede både hospitalet og leverandøren vedrørende dette.

Efter bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven skal der ydes hjælp til reparation, udskiftning af bevilgede hjælpemidler samt reservehjælpemidler efter behov.

Vi har lagt vægt på, at der ikke i lovgivningen eller bekendtgørelsen er indført nogen særregel for, hvornår høreapparater leveret fra offentlig leverandør kan udskiftes, men det fremgår af hjælpemiddelbekendtgørelsens § 4 stk. 1, at hjælp til reparation og udskiftning af bevilgede hjælpemidler samt reservehjælpemidler ydes efter behov.

Det vurderes derfor, at i de situationer, hvor et høreapparat er udlånt af en offentlig leverandør, er det

hjælpemiddelbekendtgørelsens § 4 stk. 1, der gælder. Dvs. at udskiftning ydes efter behov, og der er i disse situationer ikke en tidsfrist, som gør sig gældende.

Ankestyrelsen finder derfor, at udgangspunktet er, at der kan bevilges et nyt høreapparat som erstatning for det høreapparat som er tabt, når der er tale om et høreapparat bevilget som hjælpemiddel, leveret af offentlig audiologisk afdeling.

Ankestyrelsen bemærker, at der selvfølgelig vil kunne være konkrete situationer, hvor borgeren har handlet så uansvarligt med sit høreapparat, at borgeren selv bør erstatte det, ligesom hvis en borger taber sit høreapparat flere gange, må det overvejes, om det skyldes, at borgeren ikke drager den fornødne omsorg, som borgeren har pligt til, når han eller hun har lånt et hjælpemiddel.

Vi har også lagt vægt på, at høreapparater leveret fra en offentlig leverandør ikke er omfattet af ordlyden i hjælpemiddelbekendtgørelsens § 4 stk. 6. Det fremgår heraf, at ansøgere, der har valgt at benytte muligheden for privat leverandør, tidligst kan bevilliges et nyt høreapparat efter 4 år, men at der dog kan ydes førtidig udskiftning i de situationer, hvor der er indtruffet en markant helbredsbetinget forværring af hørelsen, hvor legemlige forandringer eller slidtage gør det nødvendigt, eller når høreapparatet er gået tabt ved tyveri, brand eller lignende.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 8. juli 2009

• Klagen til Ankestyrelsen af 31. juli 2009

• Nævnets genvurdering

Sagsfremstilling

Kommunen traf den 30. april 2009 afgørelse om afslag på bevilling af nyt høreapparat til ansøger med den begrundelse, at høreapparater som udgangspunkt kun kan bevilges med 4 års interval, og der kan alene ydes førtidig udskiftning af høreapparater, hvis der er indtruffet en markant helbredsmæssig forværrelse af hørelsen, når legemlige forandringer eller slidtage gør det umuligt at anvende høreapparatet eller når høreapparatet er gået tabt ved tyveri, brand eller lignende.

Kommunen lagde vægt på, at ansøger har tabt sit høreapparat, og at dette ikke kan betragtes som en udefra kommende hændelse, som man ikke selv har indflydelse på.

Nævnet stadfæstede i afgørelse af 6. juli 2009 kommunens afgørelse om, at ansøger ikke havde ret til et nyt høreapparat til erstatning for det bortkommede høreapparat.

Nævnet lagde vægt på, at ansøgers høreapparat ikke er bortkommet ved nogen voldsom udefra kommende hændelse, som er sammenlignelig med tyveri eller brand eller for den sags skyld ikke er bortkommet ved en udefra hændelse overhovedet, men er bortkommet på uforklarlig vis.

Ansøger klagede over nævnets afgørelse og anførte, at han mener at høreapparatet er faldet ud af øret, da det ikke har været rigtigt tilpasset fra starten. Det har han forsøgt at gøre både hospital og leverandøren opmærksom på. Han synes derfor ikke, at det er korrekt, at han beskyldes for ikke at have udvist den fornødne opmærksomhed med hensyn til hans pligt til at behandle et af kommunen ham betroet hjælpemiddel.

Nævnet genvurderede sagen og fandt ikke, at der var kommet nye oplysninger, som kunne give grundlag for en ændret afgørelse. Nævnet vurderede med hensyn til ansøgers oplysninger om, at det udleverede høreapparat skulle være mangelfuldt tilpasset, at dette ikke i sig selv berettiger til bevilling af nyt høreapparat. Ansøger skulle i så fald have reklameret til udleveringsstedet og undladt at bruge apparatet.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status